Miljöpolicy
De krav på företagets miljöpolicy som vi ställt upp är att den skall dokumenteras skriftligen, att den omprövas regelbundet, att den baseras på principerna om god miljöstyrning, att lagar och krav efterlevs, att ständig förbättring av miljöarbetet eftersträvas, att samtliga anställda känner till den och vet vad den innebär, att den inriktas på de väsentliga aspekterna. Vi ska också ständigt sträva efter att medvetet och konstruktivt medverka till en miljömässigt hållbar utveckling.

Dust Hunters miljöpolicy har fastställts av företagets ledning och lyder sålunda:
- Vi ska minska förorening, avfall och användning av naturresurser.
- Vi ska tillämpa och efterleva gällande miljölagstiftning och föreskrifter.
- Vi ska ständigt sträva att förbättra vårt miljöarbete

Detta skall åstadkommas genom att:
- vår miljöutredning avseende vår miljöpåverkan kontinuerligt hålls uppdaterad
- våra kemprodukter i möjligaste mån är miljömärkta
- tydliga doseringsanvisningar, inkl hjälpmedel att dosera rätt, finns dokumenterade och tillgängliga
- aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt
- välja leverantörer som strävar efter att tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna
- företagets miljöarbete finns med på dagordningen vid styrelse-, lednings- och personalmöten
- vi skall involvera och fortlöpande utbilda samtliga anställda i vårt miljöarbete
- vår miljöpolicy är känd av all personal och även av de underentreprenörer vi anlitar för utförande av lokalvårds- eller andra tjänster. Den ska även vara tillgänglig för allmänheten, vilket den är på vår hemsida
- vår miljöansvarige bevakar att lagar och krav inom miljöområdet efterlevs