Kvalitetspolicy
Vår kvalitetspolicy innefattar att våra tjänster ska hålla en hög och jämn kvalitet och vi ska uppfylla kundernas krav och behov.
Vi ska utföra tjänsterna på ett serviceinriktat sätt och med ett ständigt förbättringsarbete.
Kvalitetsmål
Våra kvalitetsmål är att hålla en hög kundtillfredsställelse (NKI – Nöjd Kund Index) och minska antal kundreklamationer.
Vårt kvalitetsarbete som genomförs inom kvalitetssystemets ramar består bl a av:
- Kvalitetskontroller och dagliga egenkontroller
- Reklamations- och avvikelsehantering
- Kompetensutveckling med bra introduktion av nyanställda
- Styrning av alla processer samt upplägg och efterlevnad av rutiner och metoder
- Ordning och reda
- Inköp och bedömning av leverantörer
- Kundenkäter
Kvalitétskontroll
Oplanerade kvalitetskontroller sker 4 gånger per månad hos samtliga våra kunder.
I övrigt sker egenkontoller efter varje arbetspass av personalen med hjälp av checklistor.